Skip to content

People

Group


Principal Investigator (PI): Dr. Bing Luo, Assistant Professor of Data and Computational Science, Duke Kunshan University


Ph.D. Students

 • Jiaqi Shao (supervised PhD student at HKUST, co-supervised by Prof. Xuanyu Cao)
 • Mingxi Li (supervised PhD student at HKU, co-supervised by Prof. Xianhao Chen)
 • Xiang Li (co-supervised PhD student at CUHKSZ with Prof. Jianwei Huang)

Master Students

 • Qingning Zeng (Master student at DKU)
 • Tianyi Zhang (Master student at DKU, co-supervised with Prof. Lei Zhang)
 • Yan Gong (co-supervised Master student at Wuhan University with Prof. Dazhao Cheng)
 • Nanxi Wu (co-supervised Master student at Wuhan University with Prof. Chuang Hu)

Research Assistants

 • Yutong Feng (CUHKSZ)
 • Sichang He -> will join the Computer Science Ph.D. program at the University of Southern California (USC). Congratulations!
 • Luyao Wang
 • Beilong Tang
 • Renzo Balcazar
 • Binyan Sun
 • Aicha Slaitane
 • Boyan Zhang
 • Tianjun Yuan
 • Shengyang Wang
 • Siyuan Cao
 • Long Qian
 • Zhenshan Zhang
 • Shu Pu
 • Ruisheng Sun
 • Xintong Zhang
 • Yuxiao Zhu

Alumni (Selected from supervised research students)

 • Wenli Xiao, research assistant, 2020-2022 → Master student at CMU Robotic Institute
 • Tingwei Ye, research assistant, 2020-2022 → Master student at NYU Tandon School of Engineering
 • Ziqi Li, research assistant, 2021-2022 → Master student at Oxford Mathematical Institute