Research Cores

Duke Microbiome Core
Contact: microbiomesr@duke.edu

Duke Gnotobiotic Core
Contact: gnotobioticcore@duke.edu

Duke Sequencing and Genomics Technology Shared Resource
Contact: sequencing@duke.edu

Duke Microbiome Center Bioinformatics/Biostatistics Working Group
Contact: jason.arnold@duke.edu, pixu.shi@duke.edu