DCSSA Committees

DCSSA Committee 2013 – 2014

Binbin Li
Director
Recreation
Can Huang
Vice Director
Recreation
Guang Yang
President
Jun Wang
Director
Career Development
Jun Yan
Director
Organization
Junyi Zhang
Assistant Social Director
Kungang Zhang
Director
Sports
Lei Li
Social Director
Lifeng Yuan
Vice President
Mengyang Chong
Assistant Social Director
Shumin Zheng
Vice Director
Recreation
Siqi Liu
Treasurer
Xiao Yan
Vice Director
Career Development
Yajuan Duan
Secretary
Yang Yi
Vice Director
Sports
Yi Ding
Vice Director
Sports and Organization
Yilin Liu
Vice President
Yulong Li
Vice Director
Career Development
Yuzhang Han
Vice President
Chair of Committee for New Student Services
Zhan Wang
Vice Director
Public Relations
Zijian Zhou
Director
Public Relations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *